Placeholder image

 


เอกสารเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ และแบบฟอร์มต่างๆ


เอกสารเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์
e-Service บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตและใช้ประโยชน์สารเร่งซุปเปอร์ พด.6
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7
จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มความเป็นประโยชน์ ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว
จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช
การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ถั่วมะแฮะ อาหารดินที่เรากินได้
การปลูกถั่วมะแฮะ
เศษวัสดุพืช
มาตรการใช้น้ำน้อย
ปุ๋ยพืชสดอาหารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน