Placeholder image

 


คลังความรู้ และเอกสารเผยแพร่งานวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่งานวิชาการ
ผลของการล้มตอซังข้าวร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปลูกถั่วเหลืองหลังนาข้าวในดินชุดสันทราย
แนวทางในการผลิตกระเทียมอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน
การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเพื่อเป็น แนวทางในการผลิตกระเทียมอินทรีย์ใน ภาคเหนือตอนบน
การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่ 29 จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 59 จังหวัดเชียงใหม่
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำห้วยโป่ง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนบน
การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการลดต้นทุนการปลูกมันฝรั่ง ในเกษตรแบบแปลงใหญ่
การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ของกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่