Placeholder image
 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)คำถาม
คำตอบ

ถ้าต้องการขอรับหญ้าแฝก สารเร่ง พด. และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จะสามารถติดต่อขอรับได้อย่างไร
- สามารถติดต่อได้ที่อาคารที่ทำการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 230 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือ โทร. 0-5312-1171 E mail:cmi01@ldd.go.th

หมอดินอาสาคือใคร
- หมอดินอาสาคือเกษตรกรที่มีความรักและสนใจในการทำการเกษตรและมีความต้องการจะรับอาสาเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในการนำเอาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนบ้านและผู้สนใจโดยการนำไปปฏิบัติหรือแนะนำอย่างถูกต้องสมัครเป็นหมอดินอาสาได้ผ่านทางสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านเมื่อได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับการติดต่อให้มาอบรมและรับความรู้เพื่อเป็นตัวแทนในการนำความรู้ทีได้ไปถ่ายทอดต่อไป

สารเร่งของกรมพัฒนาที่ดิน จำหน่ายราคาซองละเท่าใด
- สามารถของรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ หน่วยงานใกล้บ้านทา่น

หญ้าแฝกแจกจ่าย พร้อมแจกในช่วงเดือนไหน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี (โดยประมาณ)

ส่งตัวอย่างดิน ต้องรอผลวิเคราะห์ดินประมาณกี่วัน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
การวิเคราะห์ดินจะมีระยะการตรวจวิเคราะห์อยู่ประมาณ 45 วัน จากวันที่ส่งตัวอย่างดินเนื่องจากมีตัวอย่างในการวิเคราะห์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้รับผลการวิเคราะห์เรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ท่านทราบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในการส่งตัวอย่างดิน

EM กับ น้ำหมักชีวภาพแตกต่างกันอย่างไร
Em (Effective Microorganisms) เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดเหลวที่ประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์หลายกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่สามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ แต่ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุเปอร์ พด.2 จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ

การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินดินและน้ำเป็นอย่างไร
การอนุรักษ์ดินและน้ำ คือ การระวังรักษาและป้องกันดินมิให้ถูกชะล้างและพัดพาไป ตลอดจนการปรับปรุงบำรุงดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการรักษาน้ำในดินและ บนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลย์ธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ดินและที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ มาตรการวิธีกล และมาตรการวิธีพืช

ขอรับบัตรดินดีมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
การสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรดินดี สามารถสามารถ นำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบัตรได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทั่วประเทศ/หมอดินอาสา/เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน