Placeholder image
ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และคณะ ร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์
ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานด้านหญ้าแฝก ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7


ในส่วนของงานศึกษาและพัฒนาที่ดิน มีการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก ได้แก่ หลุมศึกษารากหญ้าแฝกในดินท่าลี่ ศาลานิทรรศการหญ้าแฝก
แบบจำลองรูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในร่องน้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก แปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก 39 สายพันธุ์ สาธิตการใช้หญ้าแฝก
กับการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชผัก และแปลงศึกษาการใช้หญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image