Placeholder image
ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(กรมส่งเสริมการเกษตร)


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายจอมพล กฤษณสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวบุญญาภัสสร์ ศักดิ์ธนานนท์ นักวิชาการเกษตร
ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมสาธิต
การผลิตน้ำหมักชีวภาพอย่างถูกวิธี และสามารถนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ที่ว่าการกลุ่มแปลงใหญ่มันฝรั่ง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image