Placeholder image
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
(Vetiver for Soil and Water Conservation : In Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great)
ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


จากนั้น เวลา 13.00 น. เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทรงทอดพระเนตรผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โอกาสนี้ ทรงประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศาลาทรงงานหญ้าแฝก ณ งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน เพื่อทอดพระเนตรหลุมศึกษารากหญ้าแฝกในดินท่าลี่
โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลรายงานการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกสายพันธุ์ปางกว้างบนชุดดินท่าลี่
พร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การขยายผล การสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกกล้าหญ้าแฝก การปลูกหญ้าแฝกแบบต่างๆ ในร่องน้ำร่วมกับฝายชะลอน้ำ
จากนั้นทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบหญ้าแฝก ของกลุ่มแฝกหลวงและเครือข่ายคนรักษ์แฝก แปลงรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก 39 สายพันธุ์
แปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกกับการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชผัก และแปลงศึกษาการใช้แฝกเพื่อป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำตอนล่าง
และแปลงสาธิตต่างๆ ตลอดแนวเส้นทางการศึกษาดูงานหญ้าแฝก

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image