Placeholder image
ศึกษาดูงานการใช้หญ้าแฝก ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7
(The Seventh International Conference on Vetiver : ICV-7)
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะทัศนศึกษาดูงานการใช้หญ้าแฝก
ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The Seventh International Conference on Vetiver : ICV-7)
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำอำเภอสันกำแพง แปลงเกษตรผสมผสานและแสดงงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก
ของนางเทียมตา ปาลี ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
ทั้งนี้ การประชุมฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ ภายใต้หัวข้อเรื่อง
“หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
(Vetiver for Soil and Water Conservation : In Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great)
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image