Placeholder image

 

ประมวลภาพกิจกรรมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” (Vetiver for Soil and Water Conservation : In Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great) ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

รายละเอียด


เจ้าหน้าที่และครูหมอดินอาสาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

รายละเอียด


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566

รายละเอียด


กรมพัฒนาที่ดิน ชูโครงการเกษตรวิชญา ส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน

รายละเอียด


นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ภาคเหนือเยี่ยมกลุ่มเกษตรหญ้าแฝกหลวง เตรียมงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ

รายละเอียด


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามความก้าวหน้า จัดเตรียมพื้นที่ศึกษาดูงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด


กรมพัฒนาที่ดิน ปลื้มผลงานป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านนาบง จ.ลำปาง เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ช่วยเกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มรายได้

รายละเอียด


ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

รายละเอียด


การประเมินผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายสุเทพ อินทราย นักวิชาการเกษตร ร่วมกับกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการประเมินผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา โดยมีหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าร่วมการประเมินผล จำนวน 5 ราย และหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


ติดตามและประเมินผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวบุญญาภัสสร์ ศักดิ์ธนานนท์ นักวิชาการเกษตร ร่วมกับกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการประเมินผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา โดยการสัมภาษณ์หมอดินอาสา เพื่อประเมินปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา ณ ศูนย์พัฒนาหมอดินอาสาอำเภอสันทราย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหมอดินอาสาเข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวน 20 ราย

รายละเอียด


ฝึกอบรมหลักสูตร ”การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับนำไปสาธิตในพื้นที่ของตนเองให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายกมล เรือนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 ราย จากกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลโหล่งขอด, กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลแม่แวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน คทช. “กระดุมเม็ดแรก” เส้นทางสู่แม่แจ่มโมเดล

นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม และตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินบนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบข้อสั่งการของกรมป่าไม้ พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตจัดการทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 19) พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ให้แก่ นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม และพิธีลงนามความร่วมมือป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การฟื้นฟูป่าและการป้องกันไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีทุกภาคส่วน ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตป่าสงวน แห่งชาติ จนเกิดความก้าวหน้า และมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้พื้นที่ป่า และพื้นที่ทำกินของประชาชนชาวแม่แจ่ม เกิดความยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วมต้อนรับ 150 ราย

รายละเอียด


ฝึกอบรมหลักสูตร ”การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับนำไปสาธิตในพื้นที่ของตนเองให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายกมล เรือนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 ราย จากกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลโหล่งขอด, กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลแม่แวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


สพด.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2566

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รายละเอียด


จัดนิทรรศการ “เกษตร สวทส.สานสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตร สวทส.สานสัมพันธ์” โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ลานชุมชนบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม PGS ประจำปี 2566

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 นายจอมพล กฤษณสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวบุญญาภัสสร์ ศักดิ์ธนานนท์ นักวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ (PGS) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น” โดยมีนาย สมบูรณ์ พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566

นายพัฒนา ไชยมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายณรงค์ ออนแสน นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการฝีกอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566

นายพัฒนา ไชยมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายณรงค์ ออนแสน นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการฝีกอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น” โดยมี นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายจอมพล กฤษณสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการฝีกอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น” โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์ CC) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


จัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) โดยมีนายวรุตม์ วิศิษฎ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานสุริยะฟาร์ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

รายละเอียด


ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในฐานการเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศูนย์ฯเครือข่าย) บ้านแม่แดดน้อย หมู่ 4 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น” โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี

รายละเอียด


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวกัญญาภัทร พอสม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ 1 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Field Day) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 2 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย สวนผักฟาร์มฮู้เกษตรกรรมยั่งยืน บ้านห้วยปู หมู่ 1 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางสาวกัญญาภัทร พอสม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร 3 "การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร“ โดยมี นายอโณทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด


วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานในพิธี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 70 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566

นางสาวกัญญาภัทร พอสม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 "การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร“ โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีหมอดินอาสาร่วมอบรม

รายละเอียด


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

นายสุเทพ อินทราย นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

รายละเอียด


สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดงาน วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดงาน วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom conference Meeting จากห้องส่งส่วนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดสดไปยัง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และ Facebook live กรมพัฒนาที่ดิน มีสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดสด โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน หมอดินอาสาทุกพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 7,700 คน

รายละเอียด


ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day

นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้ให้ความรู้และสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1, สารเร่งซุปเปอร์ พด.2) รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย

รายละเอียด


ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานกล่าวเปิด ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด


โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร”

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการ จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 โดยมี ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรี ตำบลเวียงพร้าว ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านอำเภอพร้าว

รายละเอียด


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่นต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่นต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day พร้อมมอบผลิตภัณท์ของกรมพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ร่วมงาน โดยมีนายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธาน ณ กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย หมู่ 7 ตำบลทุ่งปี้ อำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูดาลผลิตใหม่ (Field day)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง จัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)โดยมีนายถนอม กุยแก้ว นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 4 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในโครงการ ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

รายละเอียด


อธิบดี พด. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ในด้านต่างๆ อาทิ สถานที่และพิธีการ นิทรรศการ แปลงสาธิต ระบบการถ่ายทอดสด ฯลฯ ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


อธิบดี พด. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพข.6 และติดตามการเตรียมความพร้อม Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและประชุมติดตามงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

รายละเอียด


จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566 กิจกรรม สนับสนุนการให้บริการของ ศพก และเครือข่าย กิจกรรมย่อย การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดย มีว่าที่ร้อยตรี คมสัน ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝางให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ดำเนินงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันเทศ หมู่ที่ 11 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


ลงพื้นที่ต้อนรับ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง

นายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยแม่เกี๋ยง และมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่ จำนวน 69 ถุง มอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 17 ตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


ร่วมจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน ณ งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


สพด.เชียงใหม่ บริการประชาชน

เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน โครงการส่งความสุขปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 กิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้บริการจุดพักรถ น้ำดื่ม ,ขนม ,ห้องน้ำ และสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด. น้ำหมักชีวภาพ ณ บริเวณหน้าทางเข้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รายละเอียด


สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
230 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1171 โทรสาร 0-5312-1169 Email cmi01@ldd.go.th
© 2023 Copyright - Chiangmai Land Development Station