Placeholder image

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

 


ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ปีงบประมาณ 2566 บ้านขุนแปะ หมู่ 12 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ปีงบประมาณ 2566 บ้านบนนา หมู่ 14 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บ้านปางควาย หมู่ 6 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักรกล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บ้านหัวฝาย หมู่ 10 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
งานจ้างเหมาบริการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร บ้านผาแด่น หมู่ที่ ๖ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) บ้านแม่ยางส้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แรงงานคน (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเขตพัฒนาที่ดิน โดยใช้เครื่องจักร ลุ่มน้ำห้วยโป่ง เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำปิง บ้านน้ำรู หมู่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร บ้านโป่งขนุน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร บ้านห้วยเหี๊ยะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักร โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล บ้านพะอัน หมู่5 ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานซ่อมแซมสระเก็บน้ำ บ้านใหม่หนองหอย หมู่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ความจุ 324,000 ลบ.ม. รหัสโครงการ ชม.0264 แบบเลขที่ ถ.02564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร บ้านแม่แวนน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านบวกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” พื้นที่ลุ่มน้ำแม่หาด บ้านจกปก หมู่10 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านแม่ตอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน บ้านเฮาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปิงน้อย บ้านเซโดซา หมู่ 9 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าหนา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม ตามพระราชดำริ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้แรงงานคน โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
230 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1171 โทรสาร 0-5312-1169 Email cmi01@ldd.go.th
© 2023 Copyright - Chiangmai Land Development Station