Placeholder image

 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน


 >>พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

 >>กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

 >>กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

 >>กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555

 >>ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553

 >>ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553

 >>ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553

 >>คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้อง

 >>คู่มือและคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

 >>คำแปลของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 >>กฎการแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2557