Placeholder image

 

วิสัยทัศน์

ร่วมพัฒนารักษาผื่นแผ่นดิน ทั่วทุกถิ่นสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต มีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

ภารกิจหลัก

มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การทำรูปแบบแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร อบรมหมอดินอาสาและ ส่งเสริมเผยแพร่่ด้านการพัฒนาที่ดินแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ (วิธีกล/วิธีพืช) บนพื้นที่ลาดชัน การปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การปรับปรุงบำรุงดิน โดยพืชตระกูลถั่วและอื่นๆ พื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ มีจำนวน 25 อำเภอครอบคลุมพื้นที่ 12,566,900 ไร่ หรือ 20,107.057 ตร.กม

 

ภารกิจรอง

งานพิเศษโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจ

- การบริการ สาธิต ส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ 
- สาธิต ส่งเสริม และขยายผลให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน 
- ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ 
- สนับสนุน ปัจจัยการผลิตการเกษตร จัดทำจุดเรียนรู้งานพัฒนา ที่ดินประจำตำบล โดยมีศูนย์บริการงานพัฒนา ที่ดินประจำตำบล เป็นศูนย์กลางการ ประสานงานเพื่อให้ขยายผลอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง

 

ปรัชญาการดำเนินงาน

การพัฒนาที่ดิน เป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน