Placeholder image

 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นายพัฒนา ไชยมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 7182 8172

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 9444 9253

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอแม่ริม และอำเภอเวียงแหง
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นางสาวกัญญาภัทร พอสม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 1993 2994

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน และอำเภอพร้าว
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09 2242 3519

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นางสาวปัทมาพรรณ อุดปวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09 2639 2624

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นายฉัตรชัย ทอนผม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 9265 0608

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09 8236 6145

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย และอำเภอดอยเต่า
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 1885 0759

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 9
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นายจอมพล กฤษณสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 7172 0642

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 10
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอสารภี
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ : นายภูมิ แก้วอินตา เจ้าพนักงานการเกษตรขชำนาญงาน >>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 6193 8166